יפוי כוח מתמשך

מהו ייפוי כוח מתמשך?

בשנת 2016 תוקן חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, באופן המאפשר לאדם בגיר (אשר גילו מעל 18) כשהוא במצב צלול, להסמיך מראש אדם, אשר בבוא היום ובשעת הצורך ישמש כאפוטרופוס לגופו ו/או לרכושו, במצב בו לא יוכל עוד לקבל החלטות לגבי עצמו. זאת, עקב התדרדרות במצב הרפואי או אירוע חיצוני שגרם לכך (למשל: תאונה פתאומית). עד לתיקון החוק, הדרך לטיפול במצבים אלו היתה בפנייה לביהמ"ש בבקשה למינוי אפוטרופוס – תהליך שעלול היה להתארך בנסיבות מסויימות ועבר להכרעת ביהמ"ש, כאשר לאדם חסר הישע, לא היתה עוד שליטה ויכולת לקבוע מי ימונה כאפוטרופוס על ענייניו. חשוב לדעת, כי לא מעט תיקי אפוטרופסות מתנהלים באשר לזהות מינוי האפוטרופוס על חסר הישע בביהמ"ש ומציפים אמוציות רבות הקיימות בתוך המשפחה, דבר אשר מאלץ את ביהמ"ש למנות דווקא אפוטרופוס חיצוני. בנקודת זמן זו, לחסר הישע אין עוד כל יכולת לקבל החלטות בענייניו וכך, נמצא הוא במצב בו לרצונו וצרכיו אין כל משקל.

היתרונות המובהקים לקיומו של ייפוי כוח מתמשך:

  • שמירה על אוטונומיה וכבוד הממנה על ידי כך שהוא בעצמו קובע מבעוד מועד כיצד יראה ניהול רכושו ועל ידי מי ייעשה הדבר ולמעשה לא מופקעים מידיו ניהול ענייניו האישיים והרכושיים , כך למשל הוא רשאי לקבוע מבעוד מועד: את אופן כניסה לתוקף של ייפוי הכוח המתמשך, מי יהיה אחראי על קבלת החלטות עבורו בעניינים רכושיים ו/או על גופו במידה ויאבד את כשירותו, אילו נושאים באחריות מיופה הכוח ואילו לא, על מי מוטל למסור דיווחים ולמי וכיו"ב. בהשוואה להליך של מינוי אפוטרופסות, ייפוי כוח מתמשך שם את הדגש על רצונו של הממנה והוא זה אשר קובע את העקרונות והמגבלות של אותו ייפוי כוח אותו הוא מבקש לכתוב.
  • ייפוי כוח מתמשך הינו כלי נוח, יעיל ומהיר יחסית להליך מינוי אפוטרופוס בהווה ובמצב זחוח של הממנה בהסתכלות על העתיד ליום בו כבר לא יהיה צלול ובכך מייתר פנייה לערכאות משפטיות לצורך התמנות בני משפחתו כאפוטרופסים על גופו ו/או רכושו.
  • בניגוד לאפוטרופסות, המצריך המצאת דוחות שנתיים, במקרה של ייפוי כוח מתמשך ישנה הקלה משמעותית על המטפל.
  • ייפוי כוח מתמשך אינו מוגבל בזמן וניתן לבטלו או לשנותו בכל עת (כל עוד הממנה צלול בדעתו), בעוד שייפוי כוח רגיל מוגבל ל-10 שנים ודורש הארכה.
  • האפוטרופוס הכללי הוא הגוף האמון לפקח על ייפויי כוח מתמשכים וזאת להבדיל ייפויי כוח רגילים, המטופלים ע"י האפוטרופוס הכללי רק במקרים בהם הוגשה תלונה/פנייה על ידי אחד הצדדים לערכאה שיפוטית.

החתימה על ייפוי כוח מתמשך מתבצעת בשעה שהממנה עודנו כשיר משפטית.

לשם מה נחוץ ייפוי כוח מתמשך?

ייפוי כוח מתמשך מיועד לכל אדם המעוניין להסדיר את ענייניו ביום בו לא יהיה עוד ביכולתו לעשות כן. זאת ועוד, ייפוי כוח מתמשך יכול למנוע סכסוכים משפחתיים ועימותים בקרב המשפחה בכל ענייני הרכוש, בשעה שהממנה מגדיר באופן מדויק מי ינהל את רכושו וכיצד עליו לעשות זאת. בעזרת ייפויי הכוח יכול הממנה, בעודו כשיר מבחינה משפטית, לדאוג שההחלטות שיתקבלו לגביו יהיו תואמות את רצונותיו.

אילו נושאים יכול ייפוי כוח מתמשך להכיל?

הממנה רשאי ליפה את כוחו בכל ענייניו האישיים, הרפואיים והרכושיים. בתחום האישי, לממונה יש סמכות רחבה הנוגעת בשלל עניינים יומיומיים של הממנה, לרבות תעסוקה, רווחה ועוד. לדוגמא: הממנה רשאי לציין בייפוי הכוח כי הוא אוסר על מיופה הכוח להוציאו מביתו לבית אבות. בתחום הרכוש, על מיופה הכוח מוטלת האחריות על כל נכסיו של הממנה וההתחייבויות שלו מול הגורמים השונים. חשוב לדעת, כי לא ניתן למנות אדם שהוכרז כפושט רגל בתור מיופה כוח לעניין רכושי. עוד יצוין כי בעניינים רכושיים בלבד, ניתן להחיל את ייפוי הכוח המתמשך באופן מיידי, גם במקרים בהם מייפה הכוח צלול בדעתו. בפן הרפואי, על ממונה אחריות גדולה על מיפה הכוח, שכן עליו לקבל החלטות בשלל ענייניו הרפואיים של הממנה, לרבות ביצוע ניתוחים או טיפולים רפואיים אחרים, אשפוזים ועוד.

אין הגבלה כמותית על מספר מיופי הכוח. כלומר, הממנה רשאי למנות מספר מיופי כוח במקביל ולחלק את תחומי האחריות שלהם ככל העולה על רוחו. בנוסף, ניתן למנות מיופה כוח חליפי אשר יכנס לנעלי מיופה הכוח בעת שהאחרון לא יהא כשיר לדאוג לענייניו של הממנה או ילך לעולמו. היתרון המרכזי באפשרויות אלו הוא הבטחת תוקפו של ייפוי הכוח וקיום רצונו של הממנה בעת שלא יהא כשיר לעשות כן.

מתי יכנס לתוקף יפוי כוח מתמשך?

ייפוי כוח מתמשך ייכנס לתוקפו באופן מידי כאשר מיפה הכוח/ הממנה, לא יהא כשיר לנהל את ענייניו באופן עצמאי, וזאת בהתאם לתנאים שציין בייפוי הכוח.

בהיעדר קביעה מפורשת באשר למועד כניסתו לתוקף של ייפוי הכוח המתמשך, מסדיר החוק כי ייפוי הכוח המתמשך ייכנס לתוקפו מיד לאחר שמומחה יקבע באופן חד משמעי כי הממנה "אינו מסוגל להבין בדבר". הסמכות אשר אמונה לקבוע הכרעה כזו הינו אחד מבין אלה: פסיכיאטר, נוירולוג, גריאטר או פסיכו-גריאטר. כלומר, התנאי לתחילת הפעלתו של ייפוי הכוח הינו בדיקה ואישור של גורם מקצועי כי מייפה הכוח אינו צלול בדעתו.

מה עליי לעשות על מנת לערוך ייפוי כוח מתמשך?

ייפוי כוח מתמשך יכול להיערך אך ורק באמצעות עורך דין אשר הוסמך לכך ע"י האפוטרופוס הכללי. בתחילה, על עורך הדין לוודא כי מייפה הכוח הינו צלול בדעתו ומבין את משמעות ביצועו של ייפוי הכוח המתמשך והשלכותיו. במקרים מסויימים, עורך הדין יבקש תיעוד רפואי המצביע על כך שמצבו הקוגניטיבי של מייפה הכוח תקין. חל איסור על עורך דין המוסמך לערוך יפויי כוח מתמשך בעניין בו יש לו נגיעה אישית וזאת על מנת למנוע ניגוד עניינים. לאחר השלב המקדמי, מיפה הכוח ממלא עם עורך הדין את פרטיו ואת הפרטים הרלבנטיים אודות המינוי, פרטי הממונה/ים, הנושאים אשר יפוי הכוח המתמשך יכלול.

בשלב הבא, עורך הדין ייפגש עם הממנה ומיופי הכוח, על מנת לאמת את מלוא הפרטים, ליתן הסברים אודות המשמעויות, החובות והזכויות ולאמת את חתימות הצדדים.

בהמשך, על עורך הדין להגיש את המסמכים לאישור האפוטרופוס הכללי.